Žan Pirman, Krištof Pirc

seminar Sadar, FA Ljubljana 

seminar Sadar, FA Ljubljana

seminar Sadar, FA Ljubljana